Naleven afgesproken vormvoorwaarden essentieel voor aanvaarding van bod naar nieuws overzicht

04 Juni 2017

In principe is een aanvaarding van een bod niet aan vormvereisten gebonden en kan dit zelfs door een omstandig stilzwijgen of een begin van uitvoering bewezen worden, tenzij de partijen zelf bepaalde pleegvormen hebben voorzien. In dat laatste geval moeten deze pleegvormen nageleefd worden alvorens sprake is van een aanvaarding en de koop tot stand komt. Een koper ondertekende een bod om een woning te kopen voor de prijs van €350.000. In dit bod werd een uitdrukkelijke bepaling opgenomen inzake de aanvaarding ervan.

Dubbele voorwaarde

In concreto werd bepaald: ‘Het aanbod wordt aanvaard door het ondertekenen van dit document en een aangetekende kennisgave hiervan aan de aanbieder
door middel van een aangetekend schrijven.’ Daarenboven werd bepaald dat er bij aanvaarding van het bod slechts sprake was van het ontstaan van een wederzijdse
contractbelofte; de totstandkoming van de koop-verkoop werd uitgesteld tot het verlijden van de notariële akte. Twee weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het bod maakte de bemiddelende vastgoedmakelaar aan de (kandidaat-)koper via e-mail een exemplaar over van het aankoopbod, dat door
de verkopers was ondertekend met de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. De vastgoedmakelaar drong daarbij aan op het overschrijven van het voorschot op zijn
(derden)rekening. De koper interpreteerde dit bericht vanwege de vastgoedmakelaar als een aanvaarding van het bod, waardoor een wederkerige overeenkomst/belofte tot contracteren tot stand was gekomen. Maar, de verkopers van hun kant beargumenteerden dat er van dergelijke aanvaarding van het bod geen sprake was en dat de vastgoedmakelaar voor zijn beurt had gesproken. De verkopers hadden na deze historie immers een ander bod aan een hogere prijs ontvangen dat zij wel hadden aanvaard.

Geen sprake van aanvaarding bod

De rechter was het eens met de verkopers dat er geen sprake was van een aanvaarding van het bod. Want, in het bod was een dubbele voorwaarde opgenomen opdat sprake zou zijn van aanvaarding. De eerste voorwaarde (de ondertekening van het bod door de verkopers) is voldaan, maar dat geldt niet voor de tweede voorwaarde. De verkopers hebben immers geen aangetekende kennisgeving van hun aanvaarding verzonden. De e-mail vanwege de vastgoedmakelaar kan niet als dergelijke kennisgeving worden beschouwd. Bovendien blijkt uit niets dat de verkopers de vastgoedmakelaar de opdracht hebben gegeven om een kennisgeving te versturen. De partijen hadden ook geenszins een akkoord om de vereiste van een aangetekende kennisgeving te versoepelen naar of vervangen door een kennisgeving via e-mail door de vastgoedmakelaar, die bovendien niet als gemandateerde optrad maar louter als bemiddelaar.


Geen wederzijdse contractbelofte

Aangezien niet aan alle vormvoorwaarden voor de aanvaarding, die de partijen zelf hebben uitgewerkt, is voldaan, kan men volgens de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen niet anders dan concluderen dat er geen wederzijdse contractbelofte tot stand is gekomen.

Bron: Vastgoedflitsen 1680 - 2 juni 2017

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons